AZ ÖRÖKÖLT JELKÉP

 
[mp3j track=”www.hunzene.hu/sites/default/files/audio/honlapzenehalk.mp3″ volslider=”y” title=”” fontsize=”10px” flip=”y” autoplay=”true”]
Szólj szám, szállj szóm!
Egy 
Egy az Isten, az élők Istene, az Élet elevenítője.
Egy a Föld kerekség, egy a Tűz, egy a Víz és a Levegő.
Egy a Nap, egy a Hold, Egy az Ember a létező,
a sajátosan egyéni gén-térképpel rendelkező. 
Az Egy sajátos részekre osztható: 2, 3, 4… 1+1, 2+1, 3+1,…
de, olyan Egy is van, ami nem számolható, hanem érezhető

Egy ez az életünk, és ebben minden új nap egy kis élet, hol
egymagunk találkozunk a hozzánk tartozó „külvilágunk“ kérdéseivel,
Ha valakit, vagy valamit nem szeretünk, az a mi belső szeretet-hiányunk,
Amit nem fogadunk el másban, az még bennünk is ott sötétlik.
A legbensőnkben tudjuk jól, hogyan kéne megfelelnünk,
de az csak nagy belátással lehetséges.
Igazság csak egy van: az Ige, igen a Jóság.
Bírálni csak saját teremtésünket szabad,
mutatja tett, mi, ha béke lett, szabad.
 „Jót, s jól“ így egyesítsd jó igával földi gondjaid,
Gyakorold, hogy ne gondold a rosszat, így mindenki tanul.

A magyar isten szóban benne vagyunk, tenmagad is, és enmagam is.

Kettő
A kettő az egy meg egy, avagy egy egész kettős,
mint a lények és a dolgok, meg a jobb és bal felük.
A két szeme, a két karja,… két oldala, szívünk két pitvara…
Az „árnyékvilág“ fénye és sötétje adja a képet,
amit a jobb és bal agyfélteke együttesen dolgoz fel képzetté.
 
A jobb és a bal agyfél tudatos egységesítése emberi örök-játék.
Gyerekkorban jó már kezdeni, hogy felnőtten már jól játsszunk:
egy én és egy más én,
mint apa és anya,
Nap és a Hold
a tűz és a víz
az értelem és az érzelem
és még megannyi, bennünk élő, és kívül lévő örök kettő.
Kétféle az irányok építő, vagy lebontó tudománya,
ahogyan kétféle tulajdonságú a Hold fogyása és dagadása.

 

Kettő az embert körülvevő külső és belső világa,
mint a tükörben, a benn magát kinn meglátja.
Kívül az isteni kérdés és bent a felelet.
A jó válaszokat, ha választod és keresed,
ha gondolataid, szavaid és tetteid ügyeled,
előbb-utóbb önmagadat kétség nélkül megleled.
Három
Az örök szellem és lélek testi életet nyert, ide a Földi Világba,
ahol a kapaszkodó a múlt, jelen s jövő, miben
gondolni, mondani és cselekedni a jó dolgokat, jó,
mert, csak ebben a hármasságban teljes az Igazság.
Atya-Úr-Isten! a levegő, a tűz és az anyag is háromság,
amelyek a földi élet alkotják.
Ezt a három elemet és egymásra hatásukat megismerni, jó élettan.
Igazi iskolába való játék, mert mi magunk is ebből a háromból vagyunk.
A varázslat száma a három: döntés előtt háromszor háromig számolva,
a Szentháromság visszavarázsol egy nyugalmasabb világba.
 
A mesehősök története, hogy a sárkányok által elrabolt Nap, Hold Csillag hármasságát meglelje,
visszaszerezze, megharcolva a három sárkánnyal,
azaz saját rossz gondolataival, szavaival és tetteivel.
Van három életünk is, mint a mesében,
újjászülethetünk még ebben az életünkben,
mert, ki saját maga jobbításában hisz, az harmadnapra feltámadhat mint Ő.
Három nap egy esztendő, régen is most is, igazodva, így jár az Idő.
A kirendelt három próba: a jóhit, jóremény, jó szeretet
S ha kifogtad az aranyhalad a három kívánságod addigra már tudjad!
 
Három a magyar igazság és egy a ráadás.
 
Négy
A tűz-víz, és levegő-föld, a négyféle erő alapján szemlélt Világ,
ahol is az anyag a víz és a föld, mint a bolygónk felülről nézve,
de akár a magunk mikrokozmoszát is szemlélhetjük ebben a négyességben mint géntérképünk négy betűjében.
Négyféle az emberi természet, mi négyféle irány is,
Magunkban éljük meg mindannyian e négy javát és rosszát is.
 tűz-víz, föld-levegő
e négyféle tulajdonság alapján megjelenő Világ,
ami a jó gondolattal, szóval és tettel egyensúlyozható,
s ember ebben egyet ért: egy mindenkiért, mindenki egyért.
 
A négy közepén Te az ötödik, az élő lény, ki lényeges mindenki számára.
Egy Isten, Úr Isten, Örök Isten,
Öreg Isten, Élő Isten, Nagy Isten,
Édes Istenem, Jó Istenem,
Szerelmes Istenem, Boldog, Teremtő Istenem
bizonyisten, a teremtő is ten-magad vagy!
Istenbizony, mert, Te teremtheted jobbá az életed,
a jó gondolat, a jó szavak és a jó tettek vallásán.
ÖT
Az ötre osztható világnézet: az éter elemmel kiteljesedett tűz-víz-föld-levegő mint az emberi tudattal felügyelt négy őselem.
Öt az emberi érzékszervek száma is amivel vesszük az adást.
  
Egyesítsd jósággal magad, mint választható földi utad. Majd egyesítve látod egybe’, kétkedés, ötölés-hatolás nem jő a létre.
Magad, ha a jó igába tetted, gondolatid, szavaid és tetted, lásd meg! így is élhet ember, de értsd meg, van olyan is, ki még nem mer.
A többi számot meg ötöld ki, mi öt még, mi a világban a 6, 7, 8, 9, 10… és
járj utána: így kerül egybe a világ, saját ötleteiddel számodra. 
 
A jelképek a számok misztikus erejét hordozzák!
 
Az első szimbólum az egyiket és a másikat jelképezi, így megjelenésében az egy és a kettő, de semmi esetre sem a hat vagy a hét jelképe.
A második jelkép az egy, de kettő is az ellentétes irányba mutató háromszögektől, a három a tükröződő hármasságtól és hat az ágaitól,
de nincs benne sem öt sem a hét jelképe.
A harmadik jelkép az egy, de a tükröződő két felétől kettő, leginkább az öt, de nem hordozza a hét, a nyolc vagy a kilenc bűverejét, de a tízét igen… 
   

 Elrejtőzve maradt meg az “egyistenhitű jóság” jelképe. Messzi évezredekből, szkíta időkből  hagyományozódva és a Kárpát-medencében még elevenen létezve, az Örökséget örökítve.
Ez a jelképünk számtalan szám-egységet képvisel. Számold meg,

 

Zalától a Keleti-Kárpátokig minden tájegységen megtalálható népművészeti alkotásokban az ősi jel, és számtalan formában mutatkozik.
A képekbe kódolt kreativitás, ha gyakorolják, megfogan a gyermeki  elmében,
és az mindenki javát szolgálja. 
A kárpát-medencei gazdag népművészetünk hordozza a tananyagot. 
  

 

Hasonlít a virágra, a régi jelkép világa.
Semmi sem fogja lényegét, Eleink virágba rejték erejét.
Ez a tudás művészet! Ha műveled, örül a rokonság, ha a mű veled.
Ki lehet ellened, ha a Jóisten veled: az Örökséget örökíted.
Magadnak vagy másnak akárha rajzolod,
szaporodik a jó tett s a szabad jó gondolat,
Egyesítsd magad, hogy Egy legyen a Világ,
egyesít az örökül ránk hagyott jelkép-virág.
Jön már az a nemzedék, mely zárult forrást tisztogat,
maga dönt a sorsa felől, mert a jelkép majd velük szabad.
 
 
varrottas_jelkep_sinko_45
 Sinkó Kalló Katalin: Kalotaszegi nagyírásos, (Kriterion Könyvkiadó, 1980.)gyűjteményében több száz rajz van! Ajánlom minden hagyományőrzőnek, tanárnak, gyereknek ezt az értékes munkát!
Az Írás szerint kell cselekedni: jól tudták a régi emberek.
Az írásos mintákban benne van az Írás: alkoss egyénit!
Legyél szabad a Rendben.
A jelkép írás tudásától az agy művelődik,
mert a két agyfélteke összhangja, látszik az alkotáson
 
Ezt a hagyományt folytatni és ápolni kell,
mert ez a tudás minden nemzet javát szolgálja.

mind egy
A Világkerekség az egy,
de benne, még számtalan világ, mi nem látható.
Egy az élet, egy bizony,
és egyféle az ember aki istenes, aki jó.
Az egy Világ 2 részre is osztható,
mint Ég és Föld vagy kelet – nyugat.
Világ emígyen 3 részre is osztható
ha középen az Ember, mint mindenre ható.
Az Atya a Napunk, mert nélküle nincs világos Világ.
Az Úr az Idő, a mérhetetlen mérhető, mi uralkodik minden létezőn.
Isten maga a Földgolyó, ami 4 részre is osztható világ
tűz-víz, föld-levegő, minek éljük mikrokozmoszát.
A Világ 5 részre osztható mint a pentatónia: lá, dó, ré, mi, szó, vagy dó, ré, mi, szó, lá
A Világ 6 részre osztható, mint az egymásban teljes háromszög-csoda.
 
A Világ 7 részre is osztható mint a páros és páratlan bűvös összege,
vagy mint lá, ti, dó,ré, mi, fá, szó, vagy a szivárvány hét színe.