MÉDIA

Budapest, 2015. december 5. A díjakat átadó Nemes Tamás, a Docler Holding kommunikációs vezetõje (b), Csányi Sándor, az OTP Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója (b2), a Fonó Budai Zeneház nevében a magyar népmûvészet és közmûvelõdés kategória Prima Primissima díjat átvevõ Horváth László, a Fonó Budai Zeneház igazgatója (j), valamint ifj. Csoóri Sándor zenemûvész, a Muzsikás együttes alapítója (j4), Levente Péter elõadómûvész (j2) és alkotótársa, felesége, Döbrentey Ildikó (j3), a magyar népmûvészet és közmûvelõdés kategória Prima díjazottjai a díjátadó gálán Budapesten, a Mûvészetek Palotájában 2015. december 4-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Budapest, 2015. december 5.
A díjakat átadó Nemes Tamás, a Docler Holding kommunikációs vezetõje (b), Csányi Sándor, az OTP Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója (b2), a Fonó Budai Zeneház nevében a magyar népmûvészet és közmûvelõdés kategória Prima Primissima díjat átvevõ Horváth László, a Fonó Budai Zeneház igazgatója (j), valamint ifj. Csoóri Sándor zenemûvész, a Muzsikás együttes alapítója (j4), Levente Péter elõadómûvész (j2) és alkotótársa, felesége, Döbrentey Ildikó (j3), a magyar népmûvészet és közmûvelõdés kategória Prima díjazottjai a díjátadó gálán Budapesten, a Mûvészetek Palotájában 2015. december 4-én.
MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Szeretettel gratulálunk a Fonónak és Csoóri Sándornak!!
A Prima Primissima Díjat Horváth László, a Fonó igazgatója vette át: ” Mi ezt a díjat szeretnénk megosztani Csoóri Sándorral, ok okozati történet, ugyanis a Fonó nem jött volna létre, ha nincsenek a legendás Csoóri számok, ha nincsenek a legendás Muzsikás számok….mi ezt megosztott díjként éljük meg.” http://www.hirado.hu/…/ok-a-2015-os-prima-primissima-dijaz…/ (videó: 24:00-33:00 percnél – a jelöltek voltak Magyar népművészet és Közművelődés kategóriában: Csoóri Sándor, a FONÓ és Levente Péter)
Népművészet és Közművelődés kategóriában az elismerést a húszéves Fonó Budai Zeneház kapta.
Muzsikás Folk EnsembleIfj. Csoóri Sándor: A zene szakrális dolog
2016. március 19. 11:03

Most egy olyan munkán dolgozom, ami fenekestül fel fogja fordítani a zenéről való gondolkodást az egész világon – mondja a Mandinernek a március 15-én Kossuth-díjjal kitüntetett ifjabb Csoóri Sándor, aki a héten ünnepli a Fonóban 60. születésnapját. Csoóri leszögezi: a zene szakrális dolog.
A zenésszel a számára meghatározó Székről, az általa felfedezett varázshegedülésről, a magyar nótáról és a zeneoktatás bajairól is beszélgettünk ürömi otthonában, s benézhettünk a stúdiójába is.

Tovább az interjúra >>>

 


kossuth-dij-atadas-csori-sandor-ader-janos
ifj. Csoóri Sándor Kossuth-díjas

Megtiszteltetésnek tart­ja a Kossuth-díjat ifj. Csoóri Sándor nép­ze­nész, a ha­zai hang­sze­res nép­ze­nei moz­ga­lom egyik el­in­dí­tó­ja, aki ugyan­ak­kor a kül­vi­lág ré­sze­ként te­kint az el­is­me­ré­se, és mint hang­sú­lyoz­ta, bel­ső vi­lá­ga épí­té­sét kü­lön­vá­laszt­ja a kül­ső vi­lág­tól. A Muzsikás Együttes és a Magyar Dudazenekar ala­pí­tó tag­ja el­kö­te­le­zett és nagy­ha­tá­sú elő­adó­mű­vé­szi te­vé­keny­sé­ge, a ma­gyar nép­ze­ne meg­új­ho­dá­sá­ban, il­let­ve a né­pi hang­sze­res mu­zsi­ka, kü­lö­nö­sen a ma­gyar du­da kül­föl­di és ha­zai meg­is­mer­te­té­sé­ben be­töl­tött meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pe, va­la­mint a nép­ze­nei ok­ta­tás és a fi­a­tal nép­ze­né­szek kép­zé­se te­rén fel­be­csül­he­tet­len ér­té­kű mun­ká­ja el­is­me­ré­se­ként ve­het­te át ked­den a Parlamentben a ki­tün­te­tést.

Tovább a cikkhez >>>